Приказ на предметите според таг: nauka

Во рамките на проектот МАПС, вчера се одржа Меѓународната конференција од областа на миграцијата и азилот насловена како „Outsourcing and Cooperation with Third Countries – Deconstructing the Formal and the Informal in Migration and Asylum Policies“.

Конференцијата jа отворија проректорот за настава и студенти, проф. д-р Мишко Џидров, амбасадорот на Република Италија, Андреа Силвестри, и претставникот на УНХЦР за Република Северна Македонија, Моника Сандри.

- Универзитетите се исклучително важни за овие прашања кои се актуелни овој период. Нивниот придонес може да биде многу значаен во насока на истражувањата и теориите кои можат да се постават за миграциите. Ова е прва конкретна соработка, но се надеваме дека во иднина ќе имаме повеќе заеднички соработки - изјави Моника Сандри од УНХЦР.

На конференцијата се дискутираа прашања поврзани со екстернализација и меѓународна соработка со трети земји во делот на миграцијата и азилот, разгледани низ призмата на академското и теориското истражување, како и низ призмата на праксата и чинителите, директно поврзани со теренската работа.

Од Правен факултет учествуваа проф. д-р Ана Никодиновска-Крстевска, проф. д-р Олга Кошевалиска, доц. д-р Елена Максимова, доц. д-р Милица Шутова и проф. д-р Жанета Попоска.

Исто така, на конференцијата беше прикажана изложба на дела и на постери од студентите на Ликовната академија при УГД – Штип под раководство на проф. д-р Јана Јакимовска, но и на други ликовни уметници кои соработувале со невладини партнери, и беше прикажан студентски новинарски текст за ситуацијата во Авганистан од страна на студентката Ивана Митева од студиската програма Новинарство.

- На конференцијата ќе учествуваат и колеги од нашите партнерски универзитети и тоа: Violeta Moreno – Lax од Queen Mary University of London; Lilian Haquin Saenz, Ester del Nonno и Mehtap Kurguysuz Akbay од University Jean Mounlin Lyon 3; Gemma Andreone од National Research Council, ISGI – Rome; Maria Gavouneli од National & Kapodistrian University of Athens; Maja Savic Bojanič од Sarajevo School of Science and Technology; Александар Димовски, специјалист и тренер за човекови права; Gabriela Oanta од University of „A Coruña“; Cristina Bunea од УНХЦР во Република Северна Македонија; Ирена Здравкова од Здружение на млади правници; Вања Лазаридис од ИОМ – Скопје; Мерсиха Смаиловиќ од НВО Легис и Giuseppe Cataldi од University of Naples „Orientale“ - изјави проф. д-р Ана Никодиновска-Крстевска.

Конференцијата се одржа хибридно, односно дел од учесниците беа онлајн, а дел со физичко присуство во просториите на судницата на Правниот факултет во Штип. Во продолжение изјавите од претставничките на УНХЦР и на УГД.

 

Објавено во Наука

Од 13 до 15 септември 2021 год. се одржа Годишната конференција на Советот на докторско образование - Европска aсоцијација на универзитети. Проф. д-р Ленче Милошева, редовен професор на Факултетот за медицински науки, активно учествуваше на конференцијата претставувајќи го Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Темата на конференцијата оваа година беше „Подготвување на докторското образование за постпандемискиот свет“. Преку пленарни и фокус групни онлајн сесии од различен вид, вклучително и можности за интерактивно учество, оваа конференција им понуди на претставниците од универзитети од пет континенти да споделат заедно идеи и добра пракса од своите институции за иднината на докторското образование, исправено пред предизвиците на актуелната Ковид-19 пандемија и криза.

Одржаната конференција беше најглобално ориентирана од сите досега одржани: сесиите со учесници од пет континенти укажаа на важноста на глобалната димензија на докторското образование и потребата и неопходноста да работиме сите заедно на профилирање на докторското образование и подготвување за иднината.

Пленарните предавачи и учесници дискутираа за теми како што се: соработката во докторското образование, нови вештини кои се неопходни и академскиот и личен развој на докторандите и млади истражувачи, важноста на академската слобода и влијанието на пандемијата врз докторското образование глобално.

Пандемијата имаше значајно влијание и ефекти и врз докторското образование во светот. Додека некои од ефектите беа слични, исто така постојат и разлики кои се поврзани со националните и регионалните контексти. Овие сличности, разлики и идеи за понатамошен развој на докторското образование беа дискутирани на отворањето и почетокот на конференцијата.       

Друг важен елемент беше првата јавна презентација и дискусија за резултатите од спроведеното истражување 2021 EUA-CDE за тековниот развој на докторското образование во услови на пандемија. Учесниците имаа можност да се запознаат со резултатите и да ги дискутираат со своите колеги преку виртуелни фокус групи. Добиените нови резултати од сите групни дискусии ќе бидат вклучени во финалниот извештај на истражувањето.

Уште една новина оваа година беше искреираната виртуелна платформа за настанот која им понуди на учесниците можности за нови академски контакти и поврзувања и вклучувања во веќе постоечките научноистражувачки мрежи, како и виртуелни интерактивни можности надвор од формалниот дел на настанот.

Објавено во Наука

Успешно завршија двата дена во рамките на Конференцијата со наслов „Економски и социјални импликации од ковид-19, предизвици и предлози за надминување”, во организација на Економскиот факултет при УГД. Конференцијата со своите поздравни говори ја отворија проректорот за настава, проф. д-р Мишко Џидров, деканката на Економски факултет, проф. д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска, како и продеканката за настава на Економски факултет, проф. д-р Емилија Митева-Кацарски. Учесниците на првиот ден, како од земјава така и од странство, со своите научни трудови дадоа свој придонес преку анализа на предизвиците со кои денес е соочен светот поради глобалната пандемија, како и на политиките и стратегиите кои треба да бидат преземени во насока на стабилизирање на економијата, додека пак на вториот ден претставниците на институциите (Народна банка, Стопанска комора, Институт на овластени ревизори, Македонска агенција за задолжителни нафтени резерви), како и од бизнис секторот, ги споделија своите искуства во врска со импликациите на глобалната пандемија врз нивното работење.
Објавено во Наука

Проф. д-р Тодор Серафимовски од Факултетот за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев” – Штип неодамна е избран за претседател на Националниот совет за високо образование и научноистражувачка дејност.

Објавено во Образование

Тоа што се очекува да произлезе како резултат од проектот претставува огромен предизвик кој може да има влијание во националните е-здравствени политики и значајно влијание во креирање на здравственото право како посебна наставно-научна дисциплина во нашата земја.

Вонредниот професор д-р Кристина Мишева, која е шеф на Катедрата по деловно право на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, говори за „Жан Моне“ проектот и нејзината улога, како и улогата на Универзитетот во него. Имплементацијата на проектот започна претходната година и тој веќе се реализира. Реализацијата се одвива преку неколку мултидисциплинарни научноистражувачки, стручни и едукативни активности, наменети за академската заедница, професионалци од областа, студентите на УГД и граѓаните.

Тоа што се очекува да произлезе како резултат од проектот претставува огромен предизвик кој може да има влијание во националните е-здравствени политики и значајно влијание во креирање на здравственото право како посебна наставно-научна дисциплина во нашата земја.

Вие сте носител на „Жан Моне“ проект финансиран од Еразмус+ програмата. Која е темата на овој проект и дали е предизвик да се работи во време на пандемија?

Така е, во 2020 година преку Еразмус+ програмата, Универзитетот „Гоце Делчев“ беше селектиран за поддршка на проектот со наслов: „ЕУ е-здравствено право и Северна Македонија: Од тековни практики до имплементација“. Со овој пионерски потег Универзитетот „Гоце Делчев“ -Штип стана моно-корисник на поддршката од „Жан Моне“ активностите-„Жан Моне“ проекти, а јас се стекнав со статус на „Жан Моне“ координатор. Членовите на проектниот тим се професори и млади истражувачи - вработени на УГД од областа на правото, медицината, биоетиката и информациската и комуникациската технологија. Имплементацијата на проектот започна претходната година и тој веќе се реализира. Реализацијата се одвива преку неколку мултидисциплинарни научноистражувачки, стручни и едукативни активности, наменети за академската заедница, професионалци од областа, студентите на УГД и граѓаните. Овој семестар во тек е онлајн-курс под назив „ЕУ е-здравствено право, ИКТ и биоетика“, наменет ексклузивно за студентите на УГД, повеќе за ова може да се најде на следнава веб-страница: https://euehl.ugd.edu.mk/index.php/en/lecture-course/eu-e-health-law-itc.

Пандемијата предизвикана од ковид-19 нè исправи пред предизвици во секоја пора од нашето живеење и дејствување. Предизвиците да се реализира проект од ваков вид и обем во вакви услови се големи. Еден предизвик е да се биде пионер во една ваква област, сосема друг и дополнителен предизвик е фактичката ситуација во државава и светот. Од една страна, со галопирачка брзина се укажа на круцијалното значење на резултатите од активностите на проектот во чија основа е заштитата на јавното здравје (salus populi suprema lex), а, од друга страна, тешко е  изводливо да се имплементираат проектни активности кои биле планирани да се реализираат непосредно (физички) во соработка со колеги од регионот, земји-членки на ЕУ, Европа, Америка и Русија, на наш терен. Кога аплицирав (крајот на 2019 година) за проектот, не можев да претпоставам дека електронското здравство ќе стане неопходна потреба во служба на заштита на нашето здравје и дека ќе има централно место во целиот свет (системски и индивидуално). Така, интересот за електронското здравствено право кај посебен институт во едно модерно општество е услов sine non qua. Дополнително, она што се очекува да произлезе како резултат од проектот претставува огромен предизвик кој може да има влијание во националните е-здравствени политики и значајно влијание во креирање на здравственото право како посебна наставно-научна дисциплина во нашата земја.

Како дел од НАТО-програмата „Наука за мир и безбедност“, Правниот факултет од Штип беше еден од носителите, а Вие кодиректор на напредниот тренинг-курс „Кон ефективна сајбер-одбрана во согласност со владеење на правото“. Дали ова беше публикувано и достапно за студентите, па и за другите луѓе што сакаат да се запознаат со овие теми?

Во 2019 година во Охрид се реализира НАТО СПС напреден тренинг-курс (NATO SPS ATC) насловен како „Кон ефективна сајбер-одбрана во согласност со владеење на правото“. Како кодиректор за Северна Македонија и професор на Правниот факултет -УГД, бевме домаќини на овој 5-дневен настан наменет за 40 учесници (стручни лица и професионалци од земјите од Западен Балкан и од земји-членки на ЕУ) и 17 реномирани професори и стручни лица од целиот свет, како предавачи на курсот. Нашите алумни-студенти имаа централно место и беа активно вклучени во овој тренинг-курс, со што имаа можност да слушаат предавања и да добијат обука од респектабилни професори и стручни лица од областа на правото и сајбер-одбраната. Како дополнителен резултат од овој проект произлезе Меѓународната научна публикација под ист назив како и проектот „Кон ефективна сајбер-одбрана во согласност со владеење на правото“. Публикацијата е достапна онлајн и во печатена верзија преку реномираната издавачка куќа од Амстердам ИОС Прес (IOS Press). (https://ebooks.iospress.nl/bookseries/nato-science-for-peace-and-security-series-e-human-and-societal-dynamics ). Сепак, за нашите студенти и за членовите на Универзитетската библиотека на УГД, печатеното издание е достапно бесплатно.

Кристина Мишева

Имате формирано секција за млади истражувачи како дел од годишната конференција на Вашиот факултет. Што претставува ова за студентите?

Во рамките на годинашната меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“ на Правниот факултет- УГД, како посебна секција се организира и реализира конференцијата за млади истражувачи. Овој настан се организира паралелно со меѓународната научна конференција и им овозможува на младите истражувачи да бидат дел од презентациите и меѓусебните дијалози помеѓу наставно-научните соработници од земјава и од светот, но и да се воведат во светот на академската заедница со индивидуален или колективен придонес. Идејата за креирање ваква секција созреваше во текот на годините, а поттик беше потенцијалот кој го согледавме кај нашите студентите да се „испробаат“ на полето на научноистражувачката дејност. Големиот интерес за учество во ваков настан нѐ охрабри да продолжиме со организација на ваква секција веќе неколку години по ред. И ме радува фактот дека истата опстојува и во услови на пандемија. Сметам дека развојот и унапредувањето на студентите се од исклучителна важност за сите нас. Најмалку што треба да направиме е да ги инволвираме и мотивираме студентите во различни студентски активности, а тие понатаму ќе продолжат со свој стил, во свое темпо, со свој капацитет и приоритет во остварување на своите цели. Резултат од сето ова се нивните позитивни коментари и континуирана комуникација со нас, професорите, и по нивното дипломирање.

Студентскиот селектиран интелектуален придонес може да се најде во посебни публикации онлјан во УГД-журнали (https://js.ugd.edu.mk/index.php/scgw/issue/archive) и во печатена верзија во Универзитетската библиотека на УГД и на Правниот факултет.

Веста е преземена од Факултети.мк

Објавено во Наука
Страница 1 од 71

СЛЕДЕТЕ НЕ

Регистрирај се

За да ги добиваш новите содржини внеси ја твојата е-маил адреса
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…