Петок, Мај 27 2022
Следете нè

Прв меѓународен студентски симпозиум во организација на ФТБЛ

Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет Гоце Делчев - Штип, организира Прв меѓународен студентски симпозиум.

„ПРЕДИЗВИЦИ ВО НОВИОТ СВЕТ НА ДИГИТАЛНАТА ЕРА - МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП“

Теми на истражување: Микроекономија и макроекономија, Економска политика, Меѓународна економија и трговија, Меѓународен бизнис, Фискална политика, Современи трендови во логистика, Бизнис, менаџмент, Финансии, економија, Јавна администрација, Корпоративни финансии, Претпријатија и учење, Жени и претприемништво, Сметководство и ревизија, Управување со квалитет, Интеграција во ЕУ, Економија на пандемијата, Мерење на економијата на пандемијата, Блокчејн технологија, Современи трендови во туризмот, Угостителството и гастрономијата, Социо-економски аспекти, Еколошки аспекти, ГИС, Обновлива енергија, Маркетинг и промоција, Туризам и угостителство, Картографија и просторно планирање, Културно наследство, Хотелски менаџмент, Еко-туризам, Екологија и енергија, Енергетска ефикасност, Пандемии, Туризам и Глобални промени.

Симпозиумот е организиран за сите студенти (домашни и меѓународни) од прв, втор и трет циклус на студии. Сите заинтересирани студенти можат да учествуваат на симпозиумот со доставување на свои трудови според истражувачките теми наведени во повикот. Трудовите презентирани на симпозиумот ќе бидат објавени во е-Книга на апстракти. Учеството на симпозиумот е бесплатно.

Трудовите се испраќаат на е пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Краен рок за поднесување на цел труд е до  27 мај 2022 година

Датум на одржување на симпозиумот е 30 мај 2022 година и истиот ќе се одржи online на платформата Microsoft Teams.

Документи:

Пријава и техничко уредување (.docx)

Повик за Прв меѓународен студентски симпозиум на Факултет за туризам и бизнис логистика (.pdf)


CALL FOR

FIRST INTERNATIONAL STUDENTS SYMPOSIUM OF

THE FACULTY OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS

CHALLENGES IN THE NEW WORLD OF THE DIGITAL ERA - A MULTIDISCIPLINARY APPROACH”

The First International Student Symposium is organized by the Faculty of Tourism and Business Logistics, Goce Delchev University – Shtip, Republic of N. Macedonia. The aim of this symposium is to challenge students, domestic and international, from bachelor, master, and PhD studies to submit their research and creative activities abstracts.

Symposium topics are: Microeconomics and macroeconomics, Economic policy, International Economics and Trade, International Business, Fiscal policy, Contemporary Trends in Logistics, Business, Management, Finance, Economics, Public Administration, Corporate  Finance,  Enterprise and Learning, Women  and Entrepreneurship, Accounting and auditing, Quality management, EU integration, Economics of pandemic, Measuring the economics of pandemic, Blockchain Technology,  Contemporary trends in Tourism, Hospitality and Gastronomy; Socio-economic aspects, Environmental aspects, GIS, Renewable energy, Marketing and Promotion, Tourism and Hospitality Management, Cartography and Spatial Planning, Cultural Heritage, Hotel Management, Eco-Tourism, Ecology and energy, Energetic efficiency, Pandemics, Tourism and global change.

Symposium Participants

The symposium is organized for all students, domestic and international. Every interested student from bachelor, master, and Ph.D. studies may attend the symposium with the submission of papers according to the research topics mentioned in the call.

SUBMISSIONS should be made electronically to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

There is no participation fee for the symposium.

Papers presented at the symposium will be published in the e-Book of abstracts.

Deadline for Full-Text Submission: May 27, 2022

Symposium Date: May 30, 2022

Venue: Microsoft Teams

Documents:

Application form and Techinical requirements (.docx)

Call For First International Students’ Symposium (.pdf)