Петок, Мај 27 2022
Следете нè

Записи од едно време

Дигиталниот продукт „Записи од едно време“ е дигитална хронологијата на настаните на УГД во периодот од 2015 до 2022 година. Изданието има за цел да го прикаже влијанието кое УГД како високообразовна институција го направила во изминатите години врз целокупното општество, врз научниот, наставниот, социјалниот и економскиот живот во државата и пошироко преку претставување на сѐ она што УГД го работи во тој период.

Изданието прави пресек на најважните настани кои се случиле во тој период и преку интерактивни линкови ве води до нив.

ЗАПИСИ ОД ЕДНО ВРЕМЕ - 2015 - 2022